Allmänt


Jag, Lena Björkqvist, är ägare till företaget, som erbjuder tjänster inom alla delar gällande arbetsrättsfrågor och HR, såsom förhandlingar, personalärenden, chefsstöd och organisationsutveckling med mera. Det vill säga alla delar som behövs för att arbetsgivare och arbetstagare skall känna sig trygga med att allt går rätt till.


HR (Human Resources) handlar om allt från traditionellt personaladministrativt arbete med att strukturera till kända hållbara rutiner för ledning och medarbetare till arbetsrättsliga förhandlingar.


Arbetsrättsliga frågor från såväl offentlig som privata marknaden är för mig välkänt då jag arbetat med avtal och personalfrågor inom dessa område.


Efter att under lång tid arbetat som personalchef inom Svenska kyrkan och Växjö Energi, som HR-chef inom Växjö Kommun och nu senast inom en privat koncern, driver jag nu egen verksamhet.
Uppdrag


De uppdrag jag åtar mig kan vara av längre eller kortare karaktär, såsom rådgivare/stöttning till chef eller befintlig HR-funktion. Det kan till exempel vara under en rekryteringsperiod av ordinarie HR-chef eller då en tillfällig förstärkning behövs kanske vid en verksamhetsövergång eller varsel av anställda vid en verksamhetsförändring. Att göra rätt vid varsel, disciplinärende med uppsägning eller avsked är av största vikt för alla arbetsgivare.


Jag kan vara ett "bollplank" till Vd eller HR-funktion. Det kan vara på plats eller via telefon och mail, vilket som passar er bäst.


Vid kränkningsanmälningar kan jag göra en opartisk kränkningsutredning för att klargöra om medarbetaren har juridiskt fog för sin anmälan om kränkning.


Att ha ett strukturerat arbetsmiljöarbete med rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet är mycket viktigt, brister kan leda till stora kostnader för arbetsgivaren. Här kan jag hjälpa er med en tydlig struktur och rutiner för att uppfylla kraven på detta område.


Förutsättningarna på arbetsmarknaden förändras ständigt genom lagstiftning med regelverk och kollektivavtal som förändras.

Det innebär en stor utmaning för alla arbetsgivare, såväl stora som mindre vad det gäller de arbetsrättsliga frågorna. Företag/organisationer måste utifrån detta skapa rutiner och processer så att lagar, avtal och övrigt regelverk följs.


Det kan också vara så att ert företag inte har någon HR-funktion idag, men att företaget har växt till en storlek där ni känner att det behövs. En bra lösning kan då vara att ta in mig som en senior HR-resurs som bygger upp struktur och processer, för att därefter kunna anställa en mer junior person.


Jag rör mig fritt mellan arbetsuppgifter, som spänner från den hårda delen som arbetsrätt till den mjukare delen inom beteendevetenskapen

Interimsuppdrag


Har du som Vd/HR behov av att få in en mycket erfaren och kompetent HR chef under en begränsad period i ert företag? Då kan en interimslösning, tillfällig och tidsbegränsad, vara bästa lösningen.

Många företag ser en interimslösning som en bra möjlighet att utveckla företaget genom att göra förändringar när de har en interimschef inne i verksamheten.

Det kan handla om en interimslösning vid rekrytering - tidsglapp mellan två anställningar, vakanser, föräldraledigheter, sjukskrivning eller en organisationsförändring.

Exempel på övriga uppdrag kan vara arbetsrätt, arbetsmiljöfrågor, konflikthantering, organisations – och förändringsarbete, personalhandbok och policydokument.

mail: info@arbetsratt-hr.se

Telnr: (+46) 70 - 50 88 160

Copyright @ All Rights Reserved