Arbetsmiljö


Arbetsmiljö
Från 1978 då arbetsmiljölagen kom, har ett helhetstänkande kommit in i bilden. Före dess var arbetsmiljölagstiftningen till stora dela inriktad på fysiska besvär.
Arbetsgivaren är skyldig att se till att arbetsmiljön är så bra som möjligt.
Arbetsgivaren är också skyldig att följa de föreskrifter som Arbetsmiljöverket utfärdar s.k. AFS:ar.
En viktig och omtalad AFS är den som kom 31 mars 2015 – ”Organisatoriska och social arbetsmiljö” (AFS 2015:4). Här regleras krav avseende ohälsosam arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling.

När en arbetstagare anmäler en kränkning till arbetsgivaren är arbetsgivaren skyldig att utreda detta. Utredningen ska genomföras av en oberoende part för att fastställa om den som upplever sig kränkt juridiskt sett har fog för detta – denna oberoende utredning kan jag genomföra åt er.


Vilka AFS:ar berör era verksamheter? Här kan jag ta fram dessa och även ta fram rutiner för dessa om ni vill.

 

Ett välfungerande arbetsmiljöarbete och därmed ett systematiskt arbetsmiljöarbete med kända handlingsplaner och rutiner för riskbedömningar, rapportering av tillbud, rapportering av arbetsolyckor och årlig uppföljning hjälper er att bli attraktiva som arbetsgivare på arbetsmarknaden då det i undersökningar, bland ungdomar och arbetssökande, visar sig vara en väldigt viktig faktor vid deras bedömning av arbetsgivaren.

mail: info@arbetsratt-hr.se

Telnr: (+46) 70 - 50 88 160

Copyright @ All Rights Reserved