Tjänster

HR-Bollplank

Ni kan använda mig som mentor eller rådgivare i akuta frågor eller i ert löpande arbete.
Hur påverkar ledningens beslut om exv verksamhetsutveckling HR? Är HR med på banan så önskvärd affärsnytta nås?

Arbetsmiljö

Vid behov genomför jag opartisk kränkningutredning.

Vilka AFS:ar berör er verksamhet?

Har ni kända handlingsplaner och rutiner för riskbedömningar, rapportering av tillbud, olyckor och årlig uppföljning?

Ett välfungerande arbetsmiljöarbete och därmed ett systematiskt arbetsmiljöarbete hjälper er att bli attraktiva som arbetsgivare på arbetsmarknaden då det i undersökningar bland ungdomar och arbetssökande visar sig vara en väldigt viktig faktor när de bedömer arbetsgivaren.


Stöd vid förhandlingar

Förhandlingar av olika slag kan ibland kännas obekvämt om man inte är van vid detta.
Hur hanterar arbetsgivaren en arbetstagare som inte följer sina åtagande i anställningsavtalet?

Det kan bli mycket kostsamt för en arbetsgivare om inte lagar och avtal följs och ser upp för alla fallgropar vid olika typer av disciplinärenden.

Här ser jag till, i samarbete med er, att ni är trygga i det som görs.


Avtal

Ett flertal avtal skrivs inom HR-området där utformningen är väldigt viktig. Det kan gälla anställningsavtal, löneöversyn, avtal om avslut av anställning, förhandlingsprotokoll, personalpolicys, tystnadspliktsavtal, konkurrensklausuler med mera. Jag ser till att de avtal som skrivs är juridiskt riktiga och  reglerar det ni avser att reglera. 

HR-rutiner

Är era HR-rutiner väl kända i er verksamhet? Det är viktigt i ett företag/organisation att dessa rutiner finns samlade för chefer och medarbetare.


Utbildning

Anpassad utbildning för chefer och medarbetare. Allt från beteende till arbetsrätt.


Avsluta anställning

Hur avslutar jag som Vd/HR en medarbetare på ett bra och rätt sätt?


Rehabilitering
Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar - hur uppfyller arbetsgivaren det och när är det uppfyllt?

mail: info@arbetsratt-hr.se

Telnr: (+46) 70 - 50 88 160

Copyright @ All Rights Reserved